Podmínky služby

1. Definice pojmů

1.1 Rychlý výpis, nebo jen Služba - Webová aplikace, která umožňuje rychlé předání bankovního výpisu Koncového uživatele služby mezi on-line systémy banky a Třetí strany.

1.2 Lime - Provozovatel služby Rychlý výpis, společnost "Lime - HighTech Solutions s.r.o.".

1.3 Koncový uživatel služby - Uživatel, který na internetu v systému třetí strany žádá o vyzvednutí dat bankovního výpisu pro potřebu předání tohoto výpisu třetí straně.

1.4 Třetí strana - Společnost, které je předán výpis z účtu Koncového uživatele služby poté, co Koncový uživatel služby připojí jeden nebo více bankovních účtů k službě Rychlý výpis.

1.5 Přímé kanály bankovnictví - Internetové bankovnictví, mobilní bankovnictví, a ostatní elektronické služby, které banka využívá k přístupu k bankovnímu účtu Koncového uživatele.

2. Pravidla bezpečnosti služby

2.1 Koncový uživatel služby Rychlý výpis je zodpovědný za to, aby udržoval v bezpečí své přihlašovací údaje do přímých kanálů bankovnictví. Provozovatel služby Rychlý výpis není zodpovědný za škodu způsobenou tím, že koncový uživatel služby zpřístupní své přihlašovací údaje nedůvěryhodné třetí straně.

2.2 Koncový uživatel je povinen zabezpečit svůj počítač odpovídajícími prostředky. Mezi ty patří zejména provádění pravidelných aktualizací, instalace antivirového software s aktuální virovou databází, a dodržování obecných zásad bezpečnosti na internetu.

2.3 Koncový uživatel je povinen ověřit, že přistupuje k autentické službě Rychlý výpis, která vždy funguje na doméně "www.rychlyvypis.cz" nebo "service.rychlyvypis.cz", a že je pro připojení použitý protokol HTTPS se správným certifikátem vystaveným společností Let's Encrypt.

2.4 Třetí strana nesmí službu Rychlý výpis využívat způsobem, který není legální nebo slouží k jinému než při zřízení služby deklarovanému účelu.

2.5 Služba Rychlý výpis neuchovává žádné osobní údaje o koncových uživatelích.

2.6 Služba Rychlý výpis chrání data koncových uživatelů a třetích stran adekvátními dostupnými technickými prostředky. Pro datovou komunikaci používá vždy protokol HTTPS a data dodatečně zabezpečuje pomocí elektronických podpisů.

2.7 Služba Rychlý výpis používá pro přístup k bankovním datům koncového uživatele výhradně oficiální sýstémy banky, a to s jejím svolením.

2.8 Bezpečnost služby Rychlý výpis je dále definována na webu služby na stránce "Proč je Rychlý výpis bezpečný" a v technické specifikaci služby.

3. Platby a reklamace

3.1 Třetí strana je povinna hradit společnosti Lime poplatek dle ceníku platného v době zřizování služby, nebo dle individuálních podmínek sjednaných při zřizování služby.

3.2 Služba je třetí straně fakturována 1x měsíčně, za předchozí měsíc vždy k 10. dni daného měsíce. V případě zrušení služby není možné reklamovat již dříve uhrazené měsíce používání služby.

3.3 Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Režim pro hrazení DPH podléhá platným zákonům.

4. Zrušení služby

4.1 Třetí strana může kdykoliv požádat o zrušení služby na e-mailu: [email protected]

4.2 Pokud Třetí strana požádá o zrušení služby, bude tento požadavek přijat okamžitě a služba zůstane Třetí straně dostupná po dobu nejdéle 5 pracovních dní.

4.3 Pokud Třetí strana požádá o zrušení služby před koncem aktuálního fakturačního období, zrušení proběhne okamžitě a Třetí straně nebude zaslána faktura za probíhající období.

4.4 Lime si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zrušit službu v případě, že Třetí strana bude službu využívat v rozporu se zákonem či dobrými mravy, nebo bude službu využívat k jinému než při zřízení služby deklarovanému účelu.

4.5 Lime si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení a bez udání důvodu odmítnout zřízení služby jakékoliv potenciální Třetí straně.

5. Změny ceníku

5.1 Lime si vyhrazuje právo na občasnou změnu ceníku poskytované služby.

5.2 Oznámení změny ceníku proběhne na e-mailovou adresu Třetí strany uvedenou při zřizování služby nejpozději do 30 dnů s předstihem od data efektivní změny platnosti ceníku.

5.3 Společnost Lime není zodpovědná za škodu, která může vzniknout Koncovému uživateli nebo Třetí straně z důvodu odstavení či zrušení služby nebo změny ceníku.

6. Odběr novinek

6.1 Třetí strana se zřízením služby přihlašuje k odběru novinek souvisejících s provozem a inovacemi Rychlého výpisu a k odběru servisních oznámení.

7.1 Webové stránky Rychého výpisu a služba jako taková je výhradním majektem společnosti Lime. Žádný subjekt nemá oprávnění duplikovat, kopírovat či přepoužít části HTML / CSS / JavaScriptového kódu stránek, designové elementy používané na stránkách ani části textací bez výslovného souhlasu společnosti Lime.

8. Obecné podmínky

8.1 Koncoví uživatelé i Třetí strany přebírají na sebe rizika spojená s provozem služby Rychlý výpis. Služba je poskytována na "as is" bázi a podporou poskytovanou na "best effort" principu. Výjimku tvoří třetí strany, které mají domluvený individuální režim podpory.

8.2 Podpora je k dispozici v českém či anglickém jazyce a výhradně na e-mailu [email protected]

8.3 Koncoví uživatelé i Třetí strany berou na vědomí, že Služba používá pro potřebu hostingu aplikace hardware a software třetích stran.

8.4 Lime si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti subjektům, které se pokusí zneužít či modifikovat chování Služby za účelem poškození společnosti Lime, Třetích stran nebo Koncových uživatelů.

8.5 Otázky ohledně těchto podmínek je možné posílat na e-mailovou adresu [email protected]

9. Kontakt

9.1 Společnost Lime je možné kontaktovat na následující adrese:

Lime - HighTech Solutions s.r.o.
Bělehradská 858/23
120 00 Praha
Česká republika
E-mail: [email protected]
Telefon: +420 728 727 714